A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁFF) a Glósz és Társa weboldalt üzemeltető Glósz és Társa Kft. (székhelye: 1051 Budapest, Arany János utca 15. cégjegyzékszáma: 01-09-469866; adószáma: 12153095-2-41 ; email elérhetőség: glosz@glosz.hu, telefonszám: (+36) (1) 302-4443; továbbiakban: Szolgáltató) és a Glósz és Társa Kft. által a Glósz és Társa weboldalon(továbbiakban weboldal) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁFF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a www.glosz.eu weboldalon található információs, kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁFF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

1.2. A Glósz és Társa weboldalon bárki szabadon, kötöttségektől mentesen és díjtalanul böngészhet, a weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon az információkat elérte, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁFF-ben foglaltakat.

1.3 A Glósz és Társa weboldal üzemeltetését a Glósz és Tsa. Kft. végzi. Az üzemeltető elérhetőségei az alábbiak:

Székhely: 1051 Budapest, Arany János u. 15.
Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf. 484
Adószám: 12153095-2-41
Közösségi adószám: ?????
Cégjegyzékszám: 01-09-469866, bejegyezte a   ???? cégbíróság
Telefon: +36 (1) 302-4443
Mobil: +36 (30) 466-5277
E-mail: glosz@glosz.hu

1.4 A Glósz és Társa weboldal tárhelyszolgálltatója

Tárhelypark Kft.
Cím: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
Telefon: +36 (1) 700-41-40
E-mail: info@tarhelypark.hu

2. A weboldalon elérhető információk, szolgáltatások, letölthető információk

2.1. A Glósz és társa weboldalon alapvetően a magyarországi kutatás-fejlesztés, innováció tevékenységgel kapcsolatos jogszabályi, adózási, támogatási információk, fontosabb tények, adatok, kapcsolódó hatóságok, intézmények elérhetőségei, fogalommagyarázatok érhetőek el. A fenti információk mellett továbbá az oldal a Glósz és Társa Kft. kapcsolódó szolgáltatásait, szolgáltatásainak részleteit is tartalmazza.

2.2 A Glósz és Társa weboldal tudástár menüpontjában a kutatás-fejlesztés, innováció tevékenységgel kapcsolatos összefoglalók, tematikus információk tölthetőek le pdf formátumban. A letöltéshez szükséges megadni a letöltő nevét, email címét, illetve hozzá kell járulni az oldal felhasználási feltételeiben és adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak, illetve hozzá kell járulni, hogy az üzemeltető szakmai információt, illetve további üzleti ajánlatot küldhessen a letöltő számára.

Az ürlap helyes kitöltését és az ELKÜLD gomb megnyomását követően a weboldal a megadott e-mail postafiókba elküldi a kiválasztott dokumentumot pdf formátumban.

3. Ajánlatkérés, szolgáltatás megrendelés

3.1. A weboldal látogatóinak, partnereinknek meg van a lehetősége, hogy a weboldal kapcsolat/ajánlatkérés rovatában, vagy az egyes aloldalakon általánosságban, vagy speciálisan egy-egy termékre, szolgáltatásra vonatkozóan ajánlatkérést állítsanak össze, ajánlatkérést fogalmazzanak meg és a weboldal segítségével az ajánlatkérést eljuttassák irodánkba, kollégáinkhoz.

3.2. A beérkezett ajánlatkéréseket kollégáink haladéktalanul feldolgozzák, pontosítás végett felveszik az ajánlatkérővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken és pár napon belül a kért szolgáltatás, termék tekintetében pontos ajánlatot küldenek az ajánlatkérőnek. Az ajánlat érvényességi idejének minden esetben az ajánlaton megadott érvényesség idejét kell tekinteni.
A felek között a szerződés minden esetben az ajánlat írásos elfogadásával vagy a szerződés mindkét fél általi aláírásával jön létre.

3.3. Cégünk mindent megtesz a beérkezett üzenetek gyors és szakszerű megválaszolása érdekében, de nem vállal felelősséget az internetes kapcsolat, a hálózat és egyéb előre nem látható hibákból adódóan az ajánlatkérés postafiókunkba való beérkezésének hiányából következő esetleges károkért, jogkövetkezményekért.

4. Panaszkezelés helye, módja

4.1 Az Ügyfél panaszával első sorban a Szolgáltatóhoz kell hogy forduljon. Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/emailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg.

levélben: 1372 Budapest, Pf. 484
emailben: glosz@glosz.hu
telefonon: (+36) 1 302-4443
munkanapon 9-16 óra között.

Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett minden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt kódszámát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.

A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a vevő nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.

Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával.

4.2 Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

a.) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

2017. január 1-jétől alapvetően átalakult a fogyasztóvédelem intézményi rendszere. Megszűnt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, ezzel egyidejűleg a fogyasztói bejelentések kezelése első fokon járási szintre került. Ennek értelmében fogyasztók a lakóhelyük szerinti járási hivatalokhoz fordulhatnak fogyasztóvédelmi bejelentéseikkel.
Az illetékes hivatal elérjetőségeit az alábbi linken érhetik el: https://jarasinfo.gov.hu/

b.) Békéltető testület igénybe vétele. A szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a megfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:​

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
Email: bekelteto.testulet@bkik.hu
Web: https://bekeltet.hu/

c.) Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

d.) Bírósági eljárás. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

4.3 Tájékoztatjuk ügyfeleinek, hogy a panaszügyintézéssel kapcsolatos levelezés, dokumentációt 5 évig megőrizzük.

5. Szerzői jogok

5.1. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető tartalom, szerzői mű, illetve más szellemi alkotás – grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, stb. – szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.

5.2. A weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

5.3 Abban az esetben, ha a Glósz és társa weboldalon található tartalom, vagy a tartalom bizonyos eleme, illetve az oldalról hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmak valószínűsíthetően a szerzői jog előírásaiba ütköznek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal az ügyfélszolgálaton!

A jelzett tartalom megvizsgálását követően haladéktalanul eltávolítjuk a sértő tartalmat illetve lekapcsoljuk a sértő tartalomra mutató linkeket.

6. Egyebek

6.1 A Glósz és tsa weboldal igénybevétele feltételezi a böngésző részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a techológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.

6.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Glósz és tsa weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a látogató felelős a Glósz és tsa weboldalhoz való kapcsolódásáért és a Glósz és tsa weboldal történő bárminemű tevékenységéért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő szolgáltatások igénybevételét, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

6.3 A Glósz és tsa weboldal ezúton tájékoztatja felhasználóit, hogy adataikat az esetlegesen létrejött plasztikkártya vásárlási szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a Glósz és tsa weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal által átadott személyes adatokat az igénybevett szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a annak későbbi bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a weboldal Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el weboldal üzemeltetője.

6.4 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Fővárosi Törvényszék  joghatóságát kötik ki.

6.5 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Budapest, 2019. február 15.